maart 27, 2023

Wob is Woo geworden!

Eindelijk is het zover! De Wob is vanaf 1 mei 2022, de Wet Open Overheid geworden (Woo). De Woo heeft geen overgangsrecht en gaat in op het moment van de uitspraak. Al jaren zaten wij op deze wetgeving te wachten. In het eerste ontwerp stond dat ook de semi overheidsorganisaties als woningcorporaties hier ook zouden vallen. Dit is er helaas uiteindelijk “uit gejast”.

Wij vragen ons waarom. aangezien het juist de woningcorporaties zijn, die getoetst behoren te worden. Dit blijkt al uit alles, met wat er in Enkhuizen gebeurd. En, per slot gaat het om onze huurpenningen. Wij zien dit dus dan ook als een gemiste kans van de Wetgever.

De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid.

Naast deze actieve informatieverstrekking, veranderen er ook zaken rond informatieverzoeken. Wob-verzoeken heten voortaan Woo-verzoeken. De termijn voor afhandeling van een Woo-verzoek blijft vier weken, maar kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal twee weken worden verlengd (in plaats van vier weken onder de Wob). Daarnaast kan bij meer publieke organisaties een Woo-verzoek worden ingediend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Eerste en Tweede Kamer, de Raad voor de Rechtspraak, de Raad van State en de Nationale ombudsman. Verder wijzen alle overheidsorganisaties een contactpersoon Woo aan. Deze helpt bij de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie door burgers en journalisten.

Ook in de Woo kan iedereen een verzoek indienen tot openbaarmaking van documenten. Hierin verandert ten opzichte van de Wob niet heel veel. Uitgangspunt blijft dat eenieder een verzoek kan indienen en dat dit moet worden gehonoreerd met inachtneming van de uitzonderingen van de Woo. Net als in de huidige Wob, zijn er relatieve en absolute weigeringsgronden. Voor de zogenaamde persoonlijke beleidsopvattingen in documenten voor intern beraad verandert er wel wat. Het uitgangspunt in de Woo is dat persoonlijke beleidsopvattingen openbaar gemaakt moeten worden, desnoods in niet tot de persoon herleidbare vorm.

Zaken, zoals bij de Toeslagenaffaire en de Ministers, die niets hoefden te verantwoorden en te laten zien, gaan dan ook niet meer met deze nieuwe wetgeving op!

Zo hebben wij afgelopen week via (de Minister van binnenlandse zaken) BZK en een kort geding door Woondiensten Enkhuizen, de openbaring van een aantal interessante documenten gewonnen. Dit betreft o.a. de hoge bezoldigingen van de MT-leden van Woondiensten Enkhuizen/Welwonen en een huurovereenkomst, welke verre van zuiver is. Met de Woo en toevoeging van enige bewijsstukken was er blijkbaar niets meer in te brengen, tegen de openbaring van de zwaar bestreden stukken. De nieuwe wetgeving maakt openbaring en transparantie van de Overheid weer hoopvol. Nu nog die van de Woningcorporaties.

Bronnen: Rijksoverheid en LegalbyLegal