februari 4, 2023

Wie is de zondebok? – Huurders moeten opeens verhuizen

Wie is de zondebok?

8 huurders van de Begoniastraat hebben afgelopen week 8 verzoeken bij Stg. Woondiensten Enkhuizen, oftewel WelWonen ingediend, betreft het omzetten van hun Leegstandwet huurovereenkomst naar een regulier huurovereenkomst. Dit, wegens het niet naleven van de wet,- en regelgeving door Welwonen.

WelWonen heeft de huurders geantwoord met een brief waarin zij erkent dat de Leegstandwetvergunningen en daarmee de huurovereenkomsten inderdaad op onjuiste gronden zijn verleend, doch geeft hiervan de schuld aan de gemeente Enkhuizen. Dit is opmerkelijk aangezien de aanvrager zelf verantwoordelijk is voor het verstrekken van de juiste informatie!

Ook vermeld de brief dat de huurders binnen 3, nu 2 dagen, op 1 oktober, hun woning zouden moeten verlaten. De huurders vinden dit onbegrijpelijk en zijn aangeslagen. Ze hebben geen aangetekende brief of deurwaardersexploot ontvangen dat ze wegens aanvang sloopwerkzaamheden zouden moeten verhuizen. Normaal geldt er een opzegtermijn van 3 maanden. De huurders stellen dat zij de overeenkomst minstens tot het einde van de vergunningsduur mogen uitzitten en zijn hier in de eerste plaats van uitgegaan. Zij stellen dat een Leegstandwet overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opgezegd mag worden.

Nadeel voor WelWonen is, dat de afloop van de huurovereenkomsten, door de 5 jaar ineens vergunning-verlening, pas in 2022/2023 zou zijn. Voordeel van de 5 jaar ineens is, dat er minimaal getoetst wordt, het aanwijzingsmomenten van de gemeente en het vele legesgelden voor de jaarlijkse verlengingen van de vergunningen scheelt.

Er is overigens geen vooruitzicht dat er op korte termijn sloop zal plaatsvinden. Er is geen sloopvergunning, de Gemeenteraad heeft de plannen nog niet goedgekeurd en de behandeling omgevingsvergunning is door de gemeente verdaagd naar eind november. Ook Huurdersstichting Bloemenbuurt is nog niet klaar met de onjuiste totstandkoming van de prestatieafspraken en de wijkvernieuwingsplannen, het participatietraject en de legitimiteit van de HAR. De Huurdersstichting zal hiermee doorgaan tot er een uitspraak van hogere hand komt en heeft daarbij steun van de Woonbond. De aanvang van de sloop kan dus nog maanden duren en de vraag wordt steeds groter of het allemaal wel zo door mag gaan. De huurders zien dan ook geen noodzaak, maar ook geen mogelijkheid om binnen een paar dagen te moeten gaan verhuizen.

Daarbij schoffeert Welwonen de huurders onnodig door privé omstandigheden naar voren te halen en haalt oude koeien uit de sloot omtrent het verleden van sommige huurders, wat niets met de huidige zaak te maken heeft. Dit raakt de huurders diep.

De woningcorporatie wil verder pertinent niet de verantwoording nemen om de huurders te geven waar zij recht op hebben, gooit ze liever voor de winter op straat en dreigt nu met dagvaardingen. Wetende dat er voor deze huurders geen mogelijkheid tot (her)huisvesting is en vergetende dat dit weer huurders in de toekomst kunnen zijn. Aangezien er niet binnen een korte tijd gesloopt gaat worden, lijkt het er daarom sterk op dat de Woningcorporatie de woningen als wisselwoningen wil gaan gebruiken om weer andere huurders te huisvesten. Want, waarom zouden ze anders op stel en sprong moeten verhuizen? De huurders vinden dit alles oneerlijk en een hele rare gang van zaken.

Al met al blijft hun stelling staan dat zij recht hebben op volledige huurdersbescherming en daarmee als rechtsgevolg recht hebben op een reguliere huurovereenkomst.

Wie de zondebok is? Dat is wellicht de vraag voor beide prestatiepartners, maar niet voor deze huurders. De huurders zijn nu slachtoffer geworden door iets wat tussen WelWonen en de Gemeente uitgevochten moet worden. Zij kunnen daar niet op wachten. Voor hen begint de tijd te dringen. Zij worden straks gedagvaard.

De huurders verzoeken B & W Enkhuizen daarom nogmaals en dringend om de 8 handhavingsverzoeken te behandelen, te gaan handhaven en de onjuiste verleende vergunningen voor hun woningen in te trekken. WelWonen heeft het bevestigd. Duidelijker kan de zaak niet zijn!