februari 2, 2023

WelWonen; een semi Overheids-instelling

Wist je dat woningcorporatie Stg. Woondiensten Enkhuizen oftewel WelWonen eigenlijk een semi Overheidsinstelling is?

Wat is een semi overheidsinstelling?

De semi overheid is een algemene aanduiding die gebruikt wordt voor veel verschillende organisaties. Het gaat dan om organisaties die niet officieel bij de overheid horen, maar hier wel veel mee te maken hebben. Woningcorporarties behoren hierbij.

Een organisatie wordt tot de semi overheid gerekend als deze:

  • wordt gefinancierd door de overheid.
  • wettelijke taken heeft en tevens een uitgesproken publiek belang dient;

Invloed van de overheid
Omdat semi overheidsorganisaties geld krijgen van de overheid, kan de overheid direct invloed uitoefenen op deze bedrijven. De overheid stelt namelijk strenge voorwaarden aan het verstrekken van overheidsgeld waar organisaties in de semioverheid aan moeten voldoen. Voldoen ze niet aan de soms zeer gedetailleerde voorwaarden voor financiering, dan wordt de financiering stopgezet. Omdat het vaak om veel geld gaat, is dit zeker niet wenselijk. De meeste organisaties in de semioverheid zouden zonder het geld van de overheid niet staande kunnen blijven. Daarom heeft de overheid een grote invloed.

Daarnaast heeft de overheid ook indirect invloed op de semi overheid. Dit komt doordat de overheid in diverse sectoren toezichthouders heeft aangesteld. Deze toezichthouders controleren of de maatschappelijk gewenste effecten door de semioverheid bereikt worden. Is dit niet het geval, dan kan de betreffende semioverheidsorganisatie in de problemen komen.

Controle op de semi overheid

Op dit moment is de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) van toepassing op alle overheidsinstellingen maar nog niet bij de semi overheidsinstellingen. Een openbaar overzicht van alle documenten die zij in bezit hebben is verplicht. Hierbij mag ‘documenten’ ook worden opgevat als foto’s, geluidsopnamen, video-opnamen en digitale opslag.

Voor de semi overheidsinstellingen is er een Wet Woo (Wet Open Overheid) in de maak. Deze wet is al door de Tweede Kamer heen en het vooruitzicht is dat deze wet werkelijkheid gaat worden. Wanneer weten wij helaas nog niet.

Doel Woo

De Wet Open Overheid heeft als doel dat overheden, waaronder de gemeente, op eigen initiatief alle informatie openbaar maken en (digitaal) goed toegankelijk voor de burgers. Daartoe moeten overheidsinstellingen een transparantieregister aanleggen. Een openbaar overzicht van alle documenten die zij in bezit hebben wordt verplicht. Hierbij mag ‘documenten’ ook worden opgevat als foto’s, geluidsopnamen, video-opnamen en digitale opslag.

Dat houdt in dat alle semi overheidsinstellingen, waaronder Stg. Woondiensten Enkhuizen ook bepaalde informatie moeten verschaffen als je erom verzoekt. Net zoals je dit bij bijvoorbeeld de gemeente kunt doen. Voor de transparantie van zaken een goed gegeven.

Toch wel handig om als huurder te weten waar je centjes naartoe gaan.

Bron: https://ambtenarensalaris.nl/kennisbank/algemeen/wat-is-de-semioverheid/

 

Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) wordt Wet open overheid (Woo)