maart 27, 2023

Rechtsongelijkheid door Woningcorporatie Stg. Woondiensten Enkhuizen

Tot op heden is gebleken dat er nog geen duidelijk en compleet Sociaal Statuut bestaat voor de herstructureringsplannen Plan Noord Bloemenbuurt. Dit, terwijl de herstructurering al ruim in de Begoniastraat in Enkhuizen is begonnen.

Wat is een Sociaal Statuut
Met de invoering van de Woningwet is het voor woningcorporaties een verplichting dat zij een sociaal plan opstellen voor de betrokkenheid en rechten van huurders bij sloop en renovatie. De wet vereist dat de woningcorporatie hier op zijn minst overleg over voert met de huurdersorganisatie (HAR E) en de betrokken gemeente. Het is gebruikelijk dat dit plan gezamenlijk wordt opgesteld, want draagvlak is van groot belang bij sloop en renovatie.

Herstructureringsplannen al ruim begonnen zonder juiste Sociale Statuten
Volgens het jaarverslag van WDE in 2016, waren de beoogde herstructureringsplannen al bekend. Op 29 juni 2019 heeft de Huurcommissie Woningcorporatie Stg. Woondiensten Enkhuizen (WDE) op de vingers getikt en geadviseerd om te werken aan de verduidelijking van dit Sociaal Statuut. De herstructureringsplannen worden al uitgevoerd en in 2019 zijn zelfs door Huurdersstichting Bloemenbuurt voorbeeldstatuten van de Woonbond verschaft. Toch hebben alle drie de prestatiepartners, WDE, de HAR en de gemeente Enkhuizen, tot op heden rechten van de huurders niet geborgd.

Sociale Statuten ondermaats en incompleet
De twee pagina volle statuten van de Woningcorporatie omschrijven geen begripsbepalingen en laten daarom veel ruimte voor WDE open om zelf regels te maken. Dit voor bijvoorbeeld vergoedingen aan huurders wegens renovatieplannen, dubbele huren, een andere vloer of vergoedingen als zij verplicht moeten verhuizen wegens sloop van hun woning.

Rechtsongelijkheid
Een incompleet Sociaal Statuut brengt rechtsongelijkheid in de hand en de woningcorporatie zet hierdoor de huurders tegenover elkaar. Het geeft de woningcorporatie de mogelijkheid om naar eigen goeddunken met haar huurders om te gaan. Sommige huurders worden ernstig benadeeld, terwijl mondige huurders bovenmatig bevoordeeld worden. Het geeft de woningcorporatie zeer veel mogelijkheden om verschillende afspraken met de huurders te maken en haar zinnen door te drijven. Dit gebeurd nu ook”, stelt Widia de Jong-Baldewsing, Voorzitter van de Huurdersstichting.

Huurders ondermaats door de HAR vertegenwoordigd
De HAR weet sinds 2019 dat het Sociaal Statuut onvolledig is en heeft tot op heden geen enkele actie ondernomen om de huurders-belangen via het Sociaal Statuut te borgen. Wij hebben daarom nogmaals de voorbeeld Sociale Statuut van de Woonbond naar de HAR verzonden.

Meer info zie artikel Sociaal Statuut