februari 4, 2023

Prestatieafspraken ongeldig – Nog meer gerommel HAR, Stg. Woondiensten Enkhuizen en Gemeente Enkhuizen

Onlangs is er geconstateerd dat er gerommeld is met de vergunningen Leegstandwet Bloemenbuurt door gemeente Enkhuizen en Toegelaten Instelling Stg. Woondiensten Enkhuizen, oftwel WelWonen. Ook is er geconstateerd dat de gemeente niets toetst of handhaaft van deze woningcorporatie. De gemeente heeft daarbij geen Wob-documenten over de wijkvernieuwingsplannen en de representativiteit van de HAR (Huurders Advies Raad). Er kan hierdoor niet gecontroleerd worden of en hoe de huurdersbelangen zijn behartigd en hoe de wijkvernieuwingsplannen en de prestatieafspraken tot stand zijn gekomen.

Nu is gebleken dat ook de prestatieafspraken 2017-2020 en 2019-2022 en de wijkvernieuwingsplannen onrechtmatig tot stand zijn gekomen. De rechter kan ze nu in feite nietig verklaren. Huurdersstichting Bloemenbuurt Enkhuizen heeft na ruim 2,5 jaar gesteggel met Stg. Woondiensten Enkhuizen, de HAR en de gemeente Enkhuizen, aan Toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties om uitsluitsel gevraagd en heeft nu de zekerheid, waar iedereen op wacht.

De Autoriteit Woningcorporaties heeft op 29 juni 2020 schriftelijk aan de Huurdersstichting bevestigd dat de HAR, ten tijde van de prestatieafspraken, inderdaad geen rechtsvorm had en niet aan de eisen van de Wohv (Wet overleg huurders verhuurders) heeft voldaan. Opmerkelijk is daarbij dat WelWonen in deze brief aan de Autoriteit Woningcorporaties heeft verklaard dat de HAR nu wel aan de wettelijke vereisten zou voldoen. Dit, in tegenstelling tot de feiten.

De huurders zijn niet vanaf het begin van de wijkvernieuwingsplannen (2015/2016) en niet vanaf het bod door de HAR geïnformeerd of betrokken. Niet bij het besluit tot sloop/renovatie en niet bij de prestatie-afspraken. Ook zijn er vanaf 2015 geen jaarvergaderingen of huurdersverantwoordingsbijeenkomsten door de HAR georganiseerd en zo meer, wat iedere sociale woninghuurder uit de Bloemenbuurt en van WelWonen Enkhuizen in Enkhuizen kan beamen. Duidelijke zaken die onder de Wohv vallen. De gebruikte en belangrijkste standpunten voor de prestatieafspraken en wijkvernieuwingsplannen zijn dan ook niet die van de huurders, maar van de HAR-leden.

Op 20 mei 2020 heeft de HAR dit schriftelijk aan een huurder bevestigd. De HAR stelt in de afgelopen jaren niet in de gelegenheid te zijn geweest om een goede communicatie te laten plaatsvinden naar alle huurders in Enkhuizen. Reden daarvoor is o.a. het niet beschikken over email-adressen (wet op de privacy) en te weinig mankracht in hun stichting. Zij stellen zich wel beziggehouden te hebben met de kerntaken zoals omschreven in de huurwet. (b.v. de prestatieafspraken gemeente-woningcorporaties enzovoort)”.

Huurdersstichting Bloemenbuurt vindt deze redenen, om de huurders jaren niet te informeren en niet bij de standpunten e.d. te betrekken, ongelofelijk en een slechte smoes. Het gaat notabene om de grootste wijkvernieuwingsproject van de geschiedenis van Enkhuizen. Zij stelt verder dat de HAR na 5 jaar de wetgevingen nog steeds niet kent en vraagt zich af hoe zo’n organisatie de huurders voor 100% kan behartigen, als het informeren en betrekken van de huurders ook niet tot hun kerntaken hoort.

De HAR stelt een huurdersorganisatie en belangenbehartiger van de huurders te zijn, opgericht door en van WelWonen. Van onafhankelijkheid is dan ook geen sprake. Ook is zij enige participant en gesprekspartner voor de wijkvernieuwing.

Via de Wohv heeft de HAR vanaf haar oprichting in 2015 de adressen kunnen opvragen bij WelWonen. Dit is wettelijk in art 5.c van de Wohv geregeld en had zij moeten weten. Ook heeft de Huurdersstichting Bloemenbuurt in de afgelopen jaren bewezen dat de huurders zonder e-mail adressen en met 3 bestuursleden, wel geïnformeerd kunnen worden. Dit met jaarvergaderingen, nieuwsbrieven, de Bloemenbuurt Courant, een onafhankelijke website en eigen Facebookpagina en zo meer.

Dat de HAR in deze brief ook nog stelt zich wel bezig te houden met de prestatieafspraken en de (Belgische) Huurwet i.p.v. de Nederlandse Woningwet, vind de huurdersstichting ongelofelijk en schrikbarend. Vooral dat zo’n organisatie uit naam van de huurders van de Bloemenbuurt, maar ook uit naam van alle andere huurders van Stg. Woondiensten Enkhuizen overlegt, beslist en tekent. De Huurwet bestaat overigens niet meer in Nederland sinds 2003.

De HAR stelt ook in deze brief dat zij de algemene procedure bewaakt, zodat het hele proces volgens de daarvoor geldende regels en gemaakte afspraken verloopt. Dit is dus niet het geval, gezien de geldende regels duidelijk, ook door haarzelf, niet zijn en worden gevolgd.

Het zou de Huurdersstichting dan ook niet verbazen als de andere projecten van WelWonen, zoals Enkhuizerzand en Gommerwijk ook niet volgens de juiste wet, -en regelgeving tot stand zijn gekomen. Maar dat ligt gelukkig buiten haar werkgebied. De Huurdersstichting vindt dat anderen dit mogen uitzoeken.

Duidelijk is in ieder geval dat de Autoriteit Woningcorporaties, DE Toezichthouder van de woningcorporaties, maar ook de HAR zelf nu bevestigd hebben dat de HAR inderdaad onrechtmatig de prestatieafspraken heeft getekend en onrechtmatig de belangen van de huurders van de Bloemenbuurt, maar ook die van alle huurders van de sociale huurwoningen van WelWonen Enkhuizen (heeft) behartigd.

Stg. Woondiensten Enkhuizen had al in de rechtsstukken van de Huurdersstichting verklaard dat de gemeente Enkhuizen alles weet en stelt daarmee dat de gemeente de onrechtmatigheden kent en goedkeurt. Dit kan ook kloppen, want de Huurdersstichting heeft de gemeente al vanaf 2018 over van alles ingelicht en tot op heden is hierop geen enkele actie op verricht.

Alle partijen hebben dus de onrechtmatigheden erkent, weten het al jaren, vinden het wel goed zo en de gemeenteraad blijft maar zwijgen. De huurdersstichting vindt de gang van zaken uiterst merkwaardig, ontransparant, onzorgvuldig, onbetrouwbaar en oneerlijk.

De HAR, de gemeente en Stg. Woondiensten Enkhuizen hebben de meest voor hen geschikte wetgevingen gebruikt (of niet gebruikt) en willen allen niet de rechtsgevolgen accepteren van hun eigen onrechtmatig handelen. De huurders moeten ervoor boeten. Ook al worden ze, in de Corona Pandemie, zonder meer op straat gezet en wordt de wet, – en regelgeving op vele vlakken niet nagekomen. De huurdersstichting vindt dit onverteerlijk.

Gezien dit alles bij de gemeente in ieder geval vanaf 2015 ongedocumenteerd is, bevestigd dit voor de huurdersstichting haar stelling dat het er nu wel heel erg sterk op lijkt dat de gemeente bewust onder de tafel en met handjeklap afspraken heeft gemaakt met Stg. Woondiensten Enkhuizen en de HAR. Ook dat zij allen alles doen om de wijkvernieuwing erdoor te drukken en de stem en invloed van de huurders er zoveel mogelijk buiten te laten.

De huurdersstichting is op dit moment haar vertrouwen kwijt in alle 3 de organisaties en vindt dat het nu tijd wordt voor B & W om de onrechtmatige gemaakte prestatieafspraken, wijkvernieuwingsplannen en Leegstandwetvergunningen in te trekken en te gaan handhaven. Dit op z’n minst om haar geloofwaardigheid en betrouwbaarheid te behouden, want nu gaan de zaken feitelijk al jaren illegaal.

Als B & W deze gang van zaken nog steeds wilt voortzetten en niet recht wilt zetten, roept de Huurdersstichting de gemeenteraad hierbij op om eindelijk in actie te komen en een motie van wantrouwen tegen B & W Enkhuizen in te gaan dienen.

De Huurdersstichting stelt verder dat er nu geen enkele reden meer is voor de gemeenteraad en B & W om af te houden en dat zij nu actie kan ondernemen. Per slot hebben de hoogste Toezichthouder van de woningcorporaties Autoriteit Woningcorporaties, Stg. Woondiensten Enkhuizen, de gemeente Enkhuizen én de HAR zelf, alle onrechtmatigheden nu bevestigd. Ook de Woonbond en de SP hebben de onrechtmatigheden geconstateerd en vinden dit een hele vreemde gang van zaken. Duidelijker kan het bijna niet uitgespeld worden.

Als B & W en de gemeenteraad alsnog de sloopvergunningen, omgevingsvergunning e.d. aan Stg. Woondiensten Enkhuizen wilt gaan verlenen en de wijkvernieuwingsplannen toch gaat goedkeuren, is het voor de Huurdersstichting in ieder geval duidelijk dat onze gemeente Enkhuizen, samen met Stg. Woondiensten Enkhuizen en de HAR inderdaad onder de tafel afspraken heeft gemaakt. Allen stellen dan hun eigenbelang voorop. Koste wat het kost.

De Huurdersstichting moet ten slotte nageven dat de SP de enige partij in Enkhuizen is die ook tot dezelfde conclusies is gekomen. Zij heeft zelf onderzoek gepleegd, vragen gesteld en durft zich nog als enige partij sterk te maken voor de huurders, de burgers en het volgen van de wet, -en regelgeving.

Indien er verder niet op korte termijn naar wet,- en regelgeving uitgevoerd en gehandhaafd wordt, ziet de Huurdersstichting dit als een vogelvrij verklaring van de huurders en burgers en kunnen “de 3 grootheden” met hun machtspositie, nu en in de toekomst, wanneer het hun belieft, de huurders uit hun woningen zetten, de huurders negeren en hun huurdersrechten afnemen. Huurdersstichting Bloemenbuurt vraagt zich dan ook af wanneer de Minister en Den Haag hier eindelijk gaan ingrijpen. Want zoals de zaken nu gaan, lijkt het hier in Enkhuizen betreft het aanhouden van de wet, – en regelgevingen op die van de regering van Trump…

B & W en de germeenteraadsleden hebben inmiddels allen dit bericht met de bewijzen ontvangen.