februari 4, 2023

Huurovereenkomsten Leegstandwet – wat is er mis?

Op vraag van diverse huurders, hierbij wat uitleg over de Leegstandwet huurovereenkomsten van de huurders van de Begoniastraat. Zo kun je een betere indruk krijgen van wat er echt aan de hand is.

WelWonen en de gemeente Enkhuizen hebben allereerst beiden erkent dat de Leegstandwet vergunningen voor de woningen aan de Begoniastraat onjuist zijn verleend. Hierdoor zijn de huurovereenkomsten op de onjuiste gronden tot stand gekomen.

Hieronder twee Leegstandwet huurovereenkomsten ter voorbeeld, met daarbij 2 vergunningverleningen, voor 1 dezelfde woning, van 1 huurder uit de Begoniastraat. De overige huurdersovereenkomsten zijn grotendeels van zelfde strekking.

Dit, om aan te tonen op welke gronden de huurders vinden dat deze en de andere huurovereenkomsten onjuist en niet op gronden van de Leegstandwet zijn opgesteld. De huurders zijn dan ook niet goed voorgelicht bij het aangaan van de huurovereenkomsten.

Het gaat in totaal om 12 Leegstandwetvergunningen met 8 verschillende kenmerknummers, voor 11 woningen. Ook hebben 4 verschillende vergunningen bijvoorbeeld hetzelfde kenmerknummers met verschillende inhoud. (maar het zijn er meer)

Wat zijn de bevindingen?

1. Deze 2 vergunningen zijn voor 5 jaar verleend en geldig tot 2022 => Is voor maximaal 2 koopwoning-vergunningen voor particuliere koopwoning eigenaren. Hiervan is geen sprake. Er zijn op deze wijze ten minste 11 koopwoning Leegstandwetvergunningen verleend. (Tevens ook o.a. in de Asterstraat) De overige 9 vergunningen voor de andere woningen zijn door het maximum van 2 koopwoningen per eigenaar, volgens de Leegstandwet ongeldig.

2. De prijs mag bepaald worden door de verhuurder => Is voor een koopwoning-vergunning van particuliere koopwoningen. Hiervan is geen sprake. B & W had de huurprijs moeten bepalen. Dit is niet vermeld in de huurovereenkomst. => Dit is dwingend recht. Hiervan is geen sprake. Het recht om naar de Huurcommissie te kunnen gaan is van de huurders ontnomen.

Art. 16.12 Leegstandwet stelt: De huurovereenkomst moet bij geschrifte worden aangegaan. Daarbij moet melding worden gemaakt van de vergunning bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste zin, het tijdvak waarvoor deze is verleend en de daarin vermelde huurprijs.

Art. 16.13 leegstandwet stelt: Indien aan het bepaalde in het twaalfde lid niet is voldaan, kan de verhuurder zich niet beroepen op het buiten toepassing blijven van de artikelen genoemd in artikel 15, eerste lid, eerste zin, en op het van toepassing zijn van het bepaalde in het vierde tot en met negende lid van dit artikel.

3. Er zijn twee ingangsdatums en 2 verschillende aanvang,- en einde looptermijnen van deze betreffende Leegstandwetvergunning. Op 13 juli 2017 en op 14 juli 2017. Een vergunning hoort verder objectgebonden te zijn en 1 looptermijn te hebben. Hiervan is geen sprake. Deze vergunningskenmerk is overigens ook op 2 andere woningen toegepast. Dus bij elkaar 4 x gebruikt voor 3 verschillende woningen en met verschillende aanvangs-, en eindtijden.

4. Een huurovereenkomst Leegstandwet is geldig tot einde vergunning en mag niet tussentijds beëindigd worden. Dit is dus tot 13 juli 2022, danwel 14 juli 2022. Voor de andere huurovereenkomsten van de andere huurders is einde vergunning in 2022, 2023 en zelfs 2024. Dit is dwingend recht.

Art 16.8 Leegstandwet stelt: De huurovereenkomst eindigt in elk geval op het tijdstip, waarop de vergunning haar geldigheid verliest. In het geval, bedoeld in de eerste volzin, is geen opzegging vereist. Indien de huurder na het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt, met goedvinden van de verhuurder het gebruik van het gehuurde behoudt, ontstaat, tenzij van een andere bedoeling blijkt, een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd waarop titel 4, afdeling 5, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboekvan toepassing is.

Artikel 271 BW Boek 7 stelt: 1. In afwijking van artikel 228 lid 1 eindigt een voor bepaalde tijd aangegane huur niet door het enkele verloop van de huurtijd; zij kan door elk van beide partijen worden opgezegd tegen een voor de betaling van de huurprijs overeengekomen dag, niet vallend voor het verstrijken van de bepaalde tijd.

Doordat WelWonen een clausule voor tussentijdse opzegging heeft in de huurovereenkomsten heeft vermeld, voldoen de huurovereenkomsten niet aan de Leegstandwet.

5. Er is verder geen dagvaarding of deurwaardersexploot ontvangen. Artikel 271 BW Boek 7 stelt: 3. De opzegging moet geschieden bij exploot of bij aangetekende brief. Is in gevolge artikel 266 de echtgenoot of geregistreerde partner van de huurder medehuurder, dan moet de opzegging aan beide echtgenoten of geregistreerde partners afzonderlijk worden gedaan.

6. Er is verder geen opzegtermijn van 3 maanden gegeven, doch een opzegtermijn van 3 dagen.

7. Er is geen (vooruitzicht op een) concrete sloopdatum, de financien zijn niet rond, er is geen omgevingsvergunning, sloopverguning en het bestemmingsplan is in 2018 verjaard. De financiën zijn niet rond en ook de gemeenteraad heeft nog geen toestemming gegeven voor de wijkvernieuwingsplannen.

8. Sloop zou binnen afzienbare tijd geschieden is tijdens het tekenen gesteld.

Afzienbare tijd = op korte termijn. Hier is geen sprake van. Er is al 3 jaar voorbij.

9. Toch wil de Woningcorporatie de huurders er binnen een paar dagen uit hebben.

10. Verder heeft deze overeenkomst een boete clausule van €100 per dag, zonder

maximumbedrag. Dit is nietig.

11. En zo meer

*Verder is het opmerkelijk dat deze betreffende huurder na afloop van de eerste huurovereenkomst recht heeft op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Maar na een maand voor onbepaalde tijd gewoond te hebben, kreeg hij van WelWonen een overeenkomst voor bepaalde tijd. Doordat deze huurder een maand als regulier huurder heeft gewoond, hetgeen binnen de vergunningsduur was, voldoen deze vergunningen niet aan de Leegstandwet.

Doordat deze huurovereenkomsten dus niet voldoen aan de vereisten van de Leegstandwet, zijn ze wettelijk automatisch huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, danwel ten minste einde huurovereenkomsten c.q. vergunningen.

WelWonen gebruikt het gemak van de wetgevingen voor koopwoningeigenaren en voor woningcorporaties sloop/nieuwbouw, door elkaar heen gebruikt, en heeft het beste uit de wetgevingen voor haarzelf uitgepikt. Regel,- en wetgeving wordent dan ook niet zorgvuldig uitgevoerd en nagekomen en er worden rare clausules in de huurovereenkomsten gebruikt.

Hierdoor zijn de huurders benadeeld doordat o.a.huurdersrechten zijn afgenomen en zij voortijdig einde vergunning en dus voor einde huurovereenkomst uit hun woning worden gezet.

WelWonen en de gemeente willen de rechtsgevolgen hiervan niet nemen, maar de huurders moeten nu wel de rechtsgevolgen nemen van zaken die eigenlijk niet op hen van toepassing zijn en buiten hun schuld zijn ontstaan.

Het is WelWonen zelf die haar zaken niet volgens wet,- en regelgeving heeft geregeld. Maar daar mogen de huurders nu voor boeten.

De gemeente laat de huurders nu in de steek. Ook de gemeenteraad blijft stilzwijgend. Tot nu toe maakt het niemand wat uit dat deze huurders onrechtmatig, tijdens de Corona Pandemie op straat worden gezet.

De SP is tot u toe de enige volksvertegenwoordiger die (tot nu toe) haar best doet en vragen aan de Gemeenteraad stelt en welke onafhankelijk, tot veelal dezelfde conclusies als de Huurders-stichting en de huurders is gekomen.

Minister Ollogren van Volkshuisvesting is ondertussen door de Woonbond en de SP dringend aangeschreven om de spoedwet weer in te voeren dat huurders niet tijdens deze Pandemie dakloos worden en uit hun woning mogen worden gezet. Ook wij als Huurdersstichting Bloemenbuurt Enkhuizen doen hierbij een open oproep aan Minister Ollogren om deze wet op korte termijn weer actief te maken.

Het is jammer te merken dat WelWonen en de gemeente enkhuizen in veel zaken liever de moeilijkste, de minst transparante en minst integere weg lijken te willen nemen. En uiteindelijk allebei de verantwoordelijkheid van hun eien handelen afschuiven naar de huurders. Dit, terwijl alles gemakkelijk opgelost zou zijn als men simpelweg de wet,- en regelgevingen zou aanhouden. Iets wat wij als burgers en kiezers toch wel eigenlijk zouden moeten kunnen verwachten van beide (semi) overheidsorganisaties.

Voor meer info zie: Onderling gerommel WelWonen en gemeente Enkhuizen en 

Bewijs gerommel Leegstandwetvergunningen

 

Na een maand voor onbepaalde tijd gewoond te hebben kreeg de huurder dit contract voor opeens bepaalde tijd: