februari 4, 2023

Huurders bloemenbuurt zijn het zat! 8 Handhavingsverzoeken Leegstandwet voor de Gemeente Enkhuizen

Afgelopen week hebben 8 huurders uit de Begoniastraat 8 handhavingsverzoeken ingediend bij de gemeente Enkhuizen. Het zijn verzoeken tot handhaving en intrekking van op onjuiste gronden verstrekte Leegstandwet-beschikkingen, dan wel vergunningen aan Woningcorporatie Stg. Woondiensten Enkhuizen, wegens het niet naleven van wet- en regelgeving.

De maximale huurprijs, welke door B & W moet worden bepaald, is niet in de vergunningen en huurovereenkomsten vermeld. Hierdoor heeft de woningcorporatie de huurders het recht ontnomen om naar de Huurcommissie te kunnen gaan voor bezwaar op de huurprijs. Dit schriftelijkheidsvereiste is een dwingend recht. De huurders stellen dat er alleen al door het ontbreken van de door B & W vastgestelde maximale huurprijs, sprake is van reguliere huurdersbescherming.

De vergunningen zijn en worden verder door de woningcorporatie in de verkeerde categorie aangevraagd en verleend, welke voor particuliere koopwoning eigenaren bestemd is. Ook het verleende termijn van 5 jaar is onjuist en is voor partculiere koopwoning eigenaren bestemd. De vergunningen hadden moeten worden aangevraagd voor sloop/nieuwbouw van sociale huurwoningen van een woningcorporatie. Dit, met eerst een vergunningduur van 2 jaar en daarna jaarlijkse verlengingen tot maximaal 7 jaar. De vergunningen voldoen dan ook niet aan de vereisten van de Leegstandwet (LW). Doordat de verhuurder deze onjuiste vergunningen met het onjuiste vergunningduur aanvraagt en blijft aanvragen, mist de gemeente daarbij de jaarlijkse toetsings,- en aanwijzingsmomenten en legesgelden die bij de verlengingen horen.

De huurders hebben vele punten gevonden die volgens hen onrechtmatig zijn en punten die henzelf, maar ook de gemeente benadelen. De huurders vertrouwen er dan ook op dat B & W c.q. het Management zorgvuldig, adequaat en op een korte termijn de Leegstandwet zal gaan handhaven en de op onjuiste gronden verleende beschikkingen zal intrekken. Ook hebben zij Stg. Woondiensten Enkhuizen verzocht om een voorstel voor nieuwe huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Sinds 2017 is er geen zicht op een concrete sloopdatum. De aanvraag van de omgevingsvergunning is door de gemeente verdaagd naar 27 november 2020. De Gemeenteraad heeft nog niet over de wijkvernieuwingsplannen besloten. Ook zijn de totstandkoming van de wijkvernieuwingsplannen en de prestatieafspraken nog ter discussie. Tot nu toe hebben de 8 huurders nog geen aangetekende brief of deurwaardersexploot ontvangen met een concrete sloopdatum of dat zij wegens sloop zouden moeten verhuizen.

De huurders vertrouwen er dan ook op dat de gemeente Enkhuizen de wet gaat aanhouden, Stichting Woondiensten Enkhuizen meer gaat toetsen om dit soort zaken te voorkomen en gaat handhaven. Dit om niet alleen de rechten van de huidige(LW)huurders, maar ook van de toekomstige(LW)huurders van de sociale huurwoningen van de Woningcorporatie te borgen.