februari 4, 2023

Standpunten

Standpunten HSBBE en huurders

Deze onderstaande standpunten zijn o.a. tijdens de jaarvergaderingen op 29-08-2019 en 04-02-2020 besproken met de huurders. Medio maart/april 2020 zal er een enquête worden gehouden over o.a. de visiebepaling op dit moment;

Eigenlijk is dit het eerste standpunt: Er wordt uitgegaan van de uitslagen van de eerste bewonersenquete van juli 2018.

1.) “Een huis kan pas gebouwd worden als de fundering goed is”

Standpunt is dat de huurdersbelangen, beschreven in de Wet overleg huurder verhuurder (Wohv) en de Woningwet nagekomen dienen te worden door de prestatie partners; WW de HAR en de Gemeente, als de wetgever heeft bedoeld; de huurdersbelangen zijn niet goed geborgd

2.) Standpunt is dat WW transparanter moet worden en de HAR transparanter maakt; de huurders (beter) en tijdig moeten gaan informeren, beter en eerder betrekken bij haar plannen, beleids- veranderingen en projecten.

3.) In de afgelopen jaren, tot op heden, is er geen goed beleid gevoerd betreffende de informatieverschaffing aan de huurders. Veel wordt vernomen door geruchten van huurders die wat in de “wandelgangen” hebben vernomen.

4.) WW heeft verzuimd om de huurders regelmatig te informeren. Met de name de renovatie woning huurders hebben al ruim een jaar geen bewonersbijeenkomst gehad en duidelijkheid omtrent de verduurzaming c.q. renovatiewerkzaamheden gekregen. 

5.) Standpunt is dat de ouderen en zieken bij de wijk- vernieuwingsplannen worden vergeten. Men kan uitgaan dat vele ouderen en zieken bijvoorbeeld niet kunnen deelnemen aan wijkwandelingen of bijeenkomsten. Zij kunnen niet participeren. Hun stem wordt daardoor niet gehoord. De uitkomsten staan dan ook scheef;

a.) Sommige huurders wonen wel 50/60 jaar zonder problemen in de Bloemenbuurt en voelen zich overvallen.

Deze trouwe huurders willen graag oud worden in hun woning, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar WW heeft een “bemoei” beleid waarbij de  oudere bewoners het liefst in een ouderenwoning worden geplaatst. (bijlage prestatieafspraken 2017-2020) Sommige ouderen zijn hier letterlijk ziek van. Voor HSBBE gaat dit het respect en de zorg voor het welzijn voor de ouderen voorbij.

Gezien WW trots is op haar samenwerking met Welzijn, had het in de lijn gelegen als deze groep bewoners ook de kans hadden gehad te participeren, geïnformeerd te worden en mee te doen met de enquêtes over de wijkvernieuwings- plannen, d.m.v. huis aan huis bezoeken.

6.) Standpunt is dat WW kapitaalvernietiging  pleegt door de al gerenoveerde en deels gerenoveerde woningen zonder meer te slopen.

7.) De bloemenbuurt bewoners wonen grotendeels op vervuilde  grond. De nieuwe huurders worden daar niet allemaal over ingelicht. Plannen voor sanering e.d. ontbreken en er wordt steevast door WW over dit onderwerp gezwegen, terwijl dit bij de basis van de wijkvernieuwing hoort.

a.) De rapporten over ernstig verontreinigde grond met lood, koper en zink zijn uit de jaren ’90. Deze laten zien dat wij op een oude vuilnisbelt wonen. Deze rapporten zijn inmiddels sterk verouderd. Ook zullen er geen recente gegevens over de Pfas, stikstof e.d. in staan hetgeen in deze tijd wel vereist is. Met de wijkvernieuwing is het de uitgelezen kans om dit opnieuw te onderzoeken en een saneringsplan op te stellen en de bewoners gerust te stellen. Tot op heden wordt hier door WW niet over gesproken en duidelijkheid over gegeven. 

8.) Standpunt is dan ook dat het niet meer dan redelijk is om hier eerst duidelijkheid over te krijgen, voordat WW verder gaat met de wijkvernieuwingsplannen.

9.) Niet alle (nieuwe) huurders zijn ingelicht dat zij op vervuilde grond (komen) te wonen, hetgeen WW wel beloofd heeft te doen. HSBBE vind dit geen goede gang van zaken en heeft op de jaarvergadering beloofd onderzoek te plegen.

10.) WW heeft geen beleid betreffende de beschermde diersoorten, welke verwijderd en verjaagd worden tijdens de wijkvernieuwing. Verder is er geen duidelijk beleid over het onderhouden van de tuinen en stegen.

Standpunt van HSBBE is dat WW te lang verzuimd heeft beleid te maken en dat het nu de tijd is om dit alsnog te doen. 

Bomen en de laatste groene tuinen worden regelmatig onnodig vernield, wat de verpaupering in de hand brengt. Toezicht en handhaving op het onderhoud van de tuinen is te beperkt.

11.) WW heeft de huurders op een te laat participatiemoment laten meedoen. Dit had moeten zijn voor de mededeling van de wijk- vernieuwing dus voor 7 november 2016.;

12.) WW heeft plannen gemaakt voor de wijkvernieuwing en de huurders vanaf werkelijke aanvang van de plannen buitengesloten:

13.) WW heeft een niet voldoende representatieve en een niet onafhankelijke Huurdersorganisatie en bewoners belangen- behartiger opgericht;

14.) Er zijn geen recente metingen, bouwtechnische onderzoeken c.q. controles verricht aangaande de woningen (en welke) gesloopt, c.q. gerenoveerd moeten worden;

15.) WW heeft het achterstallig onderhoud van de woningen zelf veroorzaakt;

16.) Toewijzing woningen – Ondanks dat de bewoners verwezen 

worden voor een spoedaanvraag, krijgen ze geen voorrang bij aanvraag.

18.) Ook de Leegstandswet huurders zijn huurders. Deze worden niet geïnformeerd over de stand van zaken in de wijk door WW.

19.). Er is rechtsongelijkheid tussen de huurders. Het verschil aan vergoeding bij renovatie vloer. Dit varieert van €0 tot €800 tot ongeveer €2000 per woning. Degenen met de grootste mond krijgen het meeste voor elkaar. 

Uiteraard zijn er nog veel meer standpunten. Dit zullen wij bij de volgende enquete aan u voorleggen.